İletişim Bilgisi

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİNE İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

S.S. Egekent Konut Üretim Yapı Kooperatifleri Birliği “EGE KOOP’  (“Kooperatif”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususunda azami hassasiyet göstermekteyiz.

Bu bilinçle, Kooperatif olarak siz değerli ortaklarımıza ait elde etmiş olduğumuz her türlü kişisel veriyi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işlenmesini önemsemekteyiz.

Bu sorumluluğumuzun bilincinde olarak, KVKK’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda açıklandığı şekilde ve mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

 1. Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

Kişisel verileriniz; KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak 1337 SOKAK No:16 K:6/604 Ashan İşhanı Çankaya/Konak/İzmir adresinde bulunan “Kooperatif” tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz,

 • Ortaklık başvurunuzun değerlendirilmesi ve yönetim kurulu tarafından kayıt altına alınması
 • Başta 1163 Sayılı Kooperatifler kanunu olmak üzere Türk Ticaret Kanunu ve ilgili her türlü mevzuata uygun olarak Kooperatifin ana sözleşmesinde mevcut olan faaliyetlerini sürdürme, ortaklarla ilişkilerini ana sözleşme ve kanun çerçevesinde yürütme , Kooperatifin tâbi olduğu mevzuattan kaynaklanan ve yetkili kurumlar ve otoritelerce emredilen yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru şekilde yerine getirme,
 • Kooperatifler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde; Kooperatif ile aranızdaki ortaklık ilişkisinden kaynaklanan yasal ve sözleşmesel; hak ve yükümlülükleri yerine getirme, her türlü ortaklık faaliyetlerinin sürdürülmesi,
 • Bakanlık tarafından zorunlu tutulan kooperatif bilgi sistemine (KOOP-BİS) giriş amacı ile
 • Her türlü muhasebe faaliyetinin yerine getirilmesi
 • Kooperatifin sözleşmesel hak ve yükümlülüklerin ifası,
 • Birliğimiz tarafından sunulan her türlü ürün, hizmet ve kampanyalardan sizleri haberdar etmek,
 • Kağıt üzerinde, sözlü veya elektronik (internet) ortamlarda gerekli işlemlerinizi tamamlamak,
 • Bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,
 • Kooperatif merkezinde ve inşaat alanlarında aldığımız güvenlik tedbirlerini yerine getirmek,
 • Sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.
 • Amaçlarıyla kişisel verileriniz Kooperatif tarafından işlenebilmektedir. Kooperatifin kişisel veri işleme amacı değiştiği takdirde uygun yöntemlerle bu değişikliler tarafınıza bildirilecektir.

III. Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen kişisel verilerin işlenmesi amaçlarını yerine getirebilmek için gerekli olması halinde; ilişki içerisinde olduğumuz avukat, mali müşavir ile sadece şartlar oluştuğu takdirde vergi dairesi, Maliye, kooperatifin bağlı bulunduğu bakanlık ile kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 1. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz ortaklığa başvurduğunuz süreçte, Kooperatif ile ortaklık ilişkiniz sürerken yazılı ve/veya sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, kişisel verilerinizi, iş bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla; Kooperatifin kanuni, sözleşmesel yükümlülüklerini yerine getirmesi, meşru menfaatinin gerektirmesi nedenleriyle toplamaktayız.

Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin II. ve III. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. İlgili Kişi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel verileri işlenen İlgili Kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi bize iletmeniz durumunda, Kooperatif, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kooperatif tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Kooperatiften;

 • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; baskanlik@www.egekoop.org.trbaskanlikegekoop@gmail.com  adresi üzerinden mail yoluyla veya 1337 sokak no:16 K:6/604 Ashan İşhanı Çankaya/Konak/İzmir adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderebilirsiniz. Kooperatifimiz, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Kooperatifimiz, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Kooperatifimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Kooperatif bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır.  Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

GPS
Email
Phone
Messenger
WhatsApp
Messenger
WhatsApp
Phone
Email
GPS