Facebook'ta Takip Edin
Türkçe - English

GENEL BAŞKANLARIMIZ

Ceyhan DEMÄ°R

EGE-KOOP KURUCU GENEL BAÅKANI

1943 yılı Ada UlukıÅla-NiÄde’de doÄdu. Ä°lkokul ve ortaokulu UlukıÅla’da, liseyi NiÄde’de okudu. 1964 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Askerlik görevini yaptıktan sonra Ankara ValiliÄi kaymakam adaylıÄına atandı. Mucur (KırÅehir), Bozkurt (Kastamonu), Manyas (Balıkesir), ilçelerinde kaymakam vekili olarak çalıÅtı. Kurs sonu kaymakamlık sınavını kazandıktan sonra, 1969 - 1973 yılları arasında Bayat (Çorum), 1973 - 1976 yılları arasında KiÄı (Bingöl) ilçelerinde kaymakamlık yaptı.

1976 yılında Ä°çiÅleri BakanlıÄı Mahalli Ä°dareler Genel MüdürlüÄü Åube MüdürlüÄü görevine atandı. Ä°ki yıl süreyle bu görevde çalıÅtı. 1978 yılında aynı Bakanlıkta Personel Genel Müdür YardımcılıÄı görevine yükseltildi. BeÅ yıla yakın süre bu görevde çalıÅtıktan sonra, kendi isteÄi ile Ä°zmir Vali YardımcılıÄı’na atandı. Bu göreve 19 Kasım 1982 tarihinde baÅladı. BeÅ ay sonra Ä°zmir BüyükÅehir Belediye BaÅkanlıÄı görevine getirildi.

11 ay 11 gün bu görevi sürdürdü. 29 Mart 1984 tarihinde bu görevi yeni seçilen belediye baÅkanına devrettikten sonra, Ä°zmir Vali YardımcılıÄı görevine döndü. Birlikte çalıÅtıÄı Vali Hüseyin ÖÄütçen baÅka göreve atanmıÅtı. Ä°ktidar partisi mensuplarının usulsüz isteklerini yerine getirmediÄinden, haksız olarak baÅka göreve atanınca, kamu görevinden çekildi. Bir yıl süreyle avukatlık stajı yaparak yeni meslek edindi. 1 Ekim 1985 tarihinden bu yana serbest avukat olarak çalıÅmaktadır.

Ä°zmir BüyükÅehir Belediye BaÅkanlıÄı görevi sırasında ve çok kısa bir sürede 30.000 konut kapasiteli Egekent Projesi’ni hazırlattı. Bu projede yer alan 40 kooperatif ile bu kooperatiflerin oluÅturduÄu Ege-Koop Toplu Konut Kooperatifleri BirliÄi’ni örgütledi. Ege-Koop’un Kurucu Genel BaÅkanı seçildi. Projenin ilk aÅaması olan 10.000 konutluk bölümünün fizibilite raporunu, imar planını, arsa tahsislerini, Åantiye yolu ve binasını hazırlayarak; projenin yaÅama geçmesini saÄladı. Bu sırada, Belediye BaÅkanlıÄı görev süresi bittiÄinden, Ege-Koop Genel BaÅkanlıÄı görevini de devretti.

Ä°sviçre ve Federal Almanya’da yerel yönetimler üzerinde mesleki inceleme ve araÅtırmalar yaptı. Mesleki konularda yayımlanmıŠyazı ve araÅtırmaları bulunmaktadır. Atatürkçü DüÅünce DerneÄi, ÇaÄdaÅ YaÅamı Destekleme DerneÄi, Dil DerneÄi, Türk Ä°dareciler DerneÄi, Ä°zmir Milli Kütüphane DerneÄi gibi sivil toplum kuruluÅlarının çalıÅmalarına destek vermektedir.

YaÅamdan en çok beklediÄi, Türkiye’nin Atatürk devrim ve ilkelerinden ayrılmadan; eÄitim, kültür, hukuk ve ekonomi alanlarında çaÄın deÄerlerini yakalamıÅ, tam baÄımsız bir ülke olarak yoluna devam etmesidir.
Dr. Burhan ÖZFATURA

Ä°kinci Genel BaÅkanımız

1943 yılında Bursa’nın MustafakemalpaÅa ilçesinde doÄdu.1964 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni bitirdikten sonra, hesap uzmanı oldu. Askerlik dönüÅü Ä°zmir Hesap Uzmanları Grup BaÅkanlıÄı görevine getirildi.1973-1974 yıllarında Belçika’da KDV konusunda ihtisas yaptı ve Ä°zmir DefterdarlıÄı’na tayin edildi. 2 yıl bu görevde kaldı.

Özfatura, daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri MühendisliÄi Bölümü’ne geçti Ücret Sistemleri konusunda master, Ä°Ågücü Planlaması konusunda doktora yaptı. 9 yıl öÄretim görevlisi olarak görev yaptı.

ANAP’ın kuruluÅundan sonra 1984’te yapılan ilk yerel seçimde Ä°zmir BüyükÅehir Belediye BaÅkanı seçildi. 1984-1989 yılları arasında Ege-Koop Genel BaÅkanlıÄı görevini üstlendi.

Ege-Koop’un kuruluÅundan baÅlamak üzere Ege-Koop’un bugünlere gelmesinde çok büyük desteÄi ve hizmeti olan Sn. Burhan Özfatura, 1984 yılında 9448 konutluk Egekent 1 projemizin arsasının alınmasından, tüm alt yapı imalatlarının ( yol, bordür, su, kanal, aÄaçlandırma, çevre düzenlemesi ve spor alanları) yapılmasına, kısa sürelerde konutların bitirilmesi için kredi akıÅının saÄlanmasında rolü çok büyüktür. KurduÄumuz çaÄdaÅ kentlerde ortaklarımızın daha konforlu yaÅamaları için gerekli olduÄunu düÅündüÄümüz her konuda ve Ege-Koop’un bugünlere gelmesinde desteÄini esirgemeyen onursal genel baÅkanımızdır.

1994 yılında yeniden Ä°zmir BüyükÅehir Belediye BaÅkanı seçildi. Bu görevini 1999 yılına kadar sürdürdü. Bu sırada 1417 konutluk Egekent 2 projesinde su sorununun çözümlenmesine yardımcı olmuÅtur.

Evli ve üç çocuk babası olan Burhan Özfatura, yeminli Mali MüÅavir olarak danıÅmanlık yapıyor ve çeÅitli gazetelerde de köÅe yazarlıÄını sürdürüyor.

Dr.Burhan Özfatura ayrıca Ege-Koop'ta strateji ve mali danıÅmanlık görevine devam ediyor.

 


Av. Yüksel ÇAKMUR

Üçüncü Genel BaÅkanımız

1942 yılında Ä°zmir'de doÄdu. Yüksel Çakmur, 1969 yılında Ä°zmir Ä°ktisadi Ticari Bilimler Yüksek Okulu'nu bitirdi. Askerlik hizmetini 1969-1970 yıllarında UlaÅtırma Okulu ve EÄitim Merkezi KomutanlıÄı'nda yaptıktan sonra, Ä°zmir Ä°hracatçı Birlikleri'nde raportör olarak çalıÅmaya baÅladı.1971 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Buca Belediye BaÅkanlıÄı'na seçilen ve bu görevini 1973 yılına kadar sürdürdü.

1971 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nden, Buca Belediye BaÅkanlıÄı'na seçilen Yüksel Çakmur, bu görevini 1973 yılına kadar sürdürdü. Yüksel Çakmur, 1973 genel seçimlerinde Ä°zmir'den milletvekili seçildi. 1977 genel seçimlerinde bir kez daha milletvekili seçilen ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Yönetim Kurulu üyeliÄi yapan Çakmur, iki kez Gençlik ve Spor Bakanı olarak kabinede görev yaptı. MilletvekilliÄi görevi 12 Eylül 1980 darbesine kadar süren Çakmur, Buca Belediye BaÅkanlıÄı'ndan önce baÅladıÄı Ä°zmir Hukuk Fakültesi'nden, 12 Eylül darbesinden sonra mezun oldu.

26 Mart 1989 yerel seçiminde de, Ä°zmir BüyükÅehir Belediye BaÅkanı oldu. 1989-1991 yılları arasında Ege-Koop Genel BaÅkanlıÄı görevini üstlendi. Egekent 1’in çevre düzenlemelerinin yanı sıra Egekent 2’nin örgütlenmesi çalıÅmaları sırasında Ege-Koop’tan desteklerini esirgemeyen Yüksel Çakmur, bulunduÄu her platformda Ege-Koop dostu olarak anıldı. Çakmur, Belediye BaÅkanlıÄı görevini 1994 yılına kadar sürdürdü. Avukat olan Yüksel Çakmur, evli ve bir çocuk babasıdır.

 


 

Hüseyin ASLAN

Ege-Koop Genel BaÅkanı, Gazeteci-Yazar

UÅak ve Denizli’de yerel gazeteler ile Ä°zmir’de Demokrat Ä°zmir, Yeni Asır ve Tercüman gazetelerinde 30 yıla yakın gazetecilik deneyimine sahip olan, Ege-Koop Genel BaÅkanlıÄı görevinin yanı sıra aralıksız olarak 23 yıl Türkiye Gazeteciler Sendikası Ä°zmir Åube BaÅkanlıÄı görevini de yürüten Hüseyin ASLAN, 1951 UÅak doÄumludur. 
 

Türk KooperatifçiliÄinde ve toplu konut sektöründe, EGE-KOOP gibi Türkiye’nin en büyük ve saygın sivil toplum örgütünün Genel BaÅkanlıÄı görevinde 30 bine yakın ailenin konut edinmesini saÄlayan, özel anaokulunu hizmete açan ve tamamladıÄı projelerde anasınıfları dahil ilk, orta ve liselerin yapılmasına ve Türk Milli EÄitimi’ne katkıları nedeniyle 9. CumhurbaÅkanı Süleyman Demirel tarafından ödüllendirilen; 113 ülkeden 15 bin üyesi bulunan Ticaret Liderleri Kulübü’nce “33. Ä°Å LiderliÄi ve Prestij Yeni Bin Yıl Ödülü”, Atatürkçü DüÅünce DerneÄi’nin “Yılın Atatürkçüsü”, 2004 TSE Basın Ödülü ve Türk Dil Kurumu’nun 44. Dil Bayramı “Türk Dili Ödülü”ne layık görülen ASLAN’ın; basın mesleÄine 25 yıl hizmetinden dolayı Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti’nden ve çeÅitli kuruluÅlar tarafından verilen çok sayıda ödülü de bulunuyor.


Türkiye Tanıtım AraÅtırma Demokrasi ve Laik OluÅum Vakfı TÜLOV’un da Yönetim Kurulu BaÅkanlıÄı görevini sürdüren ASLAN; Türk Alman EÄitim ve Bilimsel AraÅtırmalar Vakfı (TAVAK) Mütevelli Heyeti Üyesi ve BirleÅmiÅ Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey Sivil Toplum DanıÅma Kurulu Üyesidir. 

Bugüne kadar çeÅitli ulusal gazetelerde köÅesinden ekonomi ve siyaset aÄırlıklı olmak üzere insana ve hayata dair yazılar kaleme alan ASLAN, halen Habertürk Gazetesi’ndeki köÅesinde okurlarıyla buluÅmaya devam ediyor. Kendi hazırlayıp sunduÄu “Mercek” adlı program ise gündem yaratan farklı konu ve konuklarıyla,  15 günde bir olmak üzere, bölgenin en güçlü televizyon kanalı Ege Televizyonu’ndan canlı olarak yayınlanmaktadır. Ege-Koop Genel BaÅkanı Gazeteci-Yazar Hüseyin ASLAN, Basın Åeref Kartı sahibidir.  

 

DiÄer Görevleri ve Üyelikleri:

 

·        TÜLOV (Türkiye Tanıtım, AraÅtırma, Demokrasi ve Laik OluÅum Vakfı) Yönetim Kurulu BaÅkanlıÄı

·        Ä°ZSÄ°AD (Ä°zmir Sanayici ve Ä°Åadamları DerneÄi) ÜyeliÄi

·        Ä°zmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu ÜyeliÄi

·        Ä°zmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu ÜyeliÄi

·        Konak Rotary Kulübü ÜyeliÄi

·        TAVAK (Türk Alman EÄitim ve Bilimsel AraÅtırmalar Vakfı) Mütevelli Heyeti ÜyeliÄi

 

Kitapları:

 

Ege-Koop Genel BaÅkanı, Gazeteci Yazar Hüseyin ASLAN’ın bugüne kadar kaleme aldıÄı yazılarını derlediÄi ve halen yazıldıÄı günkü tazeliÄini korumaya devam eden “Yazdıklarım Söylediklerim” baÅlıÄı altında yayımlanmıŠ5 kitabı bulunuyor.

 

ASLAN, profesyonellik ve uzmanlık alanları olan;

-      KentleÅme,

-      Kentsel DönüÅüm,

-      Gazetecilik ve yazarlık (basın) dıÅında birçok konferans, panel ve eÄitim seminerleri kapsamında;

-      Atatürk Ä°lke ve Devrimleri,

-      Anayasal Haklarımız, Kurumlarımız,

-      Laiklik, Demokrasi,

-      Belediyecilik,

-      Ä°zmir ve Ortak Akıl,

-      Kent Kültürü,

-      Çevre, Trafik,

-      Siyaset,

-      Turizm,

-      Ä°zmir’in Varları ve Yokları,

-      Kültür-Sanat,

-       GDO’lu ürünler ve gıda güvenliÄi,

-      Göç ve Ä°zmir,

-      Güvenlik,

Konuları ile çeÅitli toplumsal ve kentsel konularda sunumlar gerçekleÅtirmiÅtir.

 

“EÄitim Gönüllüsü” Hüseyin ASLAN

 

ASLAN, Ä°zmir Bayraklı’da hizmete açtıÄı “Özel Hüseyin Aslan Anaokulu” ile eÄitimin çok küçük yaÅlarda baÅlaması gereken önemli bir gerçek olduÄuna vurgu yapmaktadır. Ege-Koop Genel BaÅkanı Hüseyin ASLAN, kurumsal yaklaÅımın ötesine geçerek kiÅisel olarak da bugüne kadar gerçekleÅtirdiÄi tüm projelerde anasınıfları dahil ilk, orta ve liselerin yapılmasını saÄlarken; eÄitim kurumlarına bir “eÄitim gönüllüsü” gibi katkı koymaya devam etmektedir.

 

 

Ödüllerinden Bazıları:


• 113 ülkeden 15 bin üyesi bulunan Ticaret Liderleri Kulübü’nce verilen “33. Ä°Å LiderliÄi ve Prestij Yeni Bin Yıl Ödülü”
• BirleÅmiÅ Milletler baÅarı ödülü
• 9. CumhurbaÅkanı Süleyman Demirel tarafından verilen “EÄitime Katkı Ödülü”
• Atatürkçü DüÅünce DerneÄi’nin “Yılın Atatürkçüsü” ödülü
• Türk Dil Kurumu’nun 44. Dil Bayramı “Türk Dili Ödülü”

• TSE Basın Ödülü

• T.C. Çevre ve Åehircilik BakanlıÄı “Kentsel DönüÅümde Sektörler BuluÅuyor” organizasyonu katkı ödülü

• KarÅıyaka Kalkınma DerneÄi, Zübeyde Ana Ödülü

• Ä°zmir’i Sevenler Platformu “Dr.Behçet Uz BaÅarı ve Onur Ödülü”

• Ä°zmir’i Sevenler Platformu “Erdinç Gönenç Tüketiciyi Koruma Onur ve BaÅarı Ödülü”

• Ä°zmir Balkan Dernekleri Federasyonu “En BaÅarılı Proje Üreten BaÅkan” Ödülü

• Dokuz Eylül Üniversitesi “Uluslar arası Kadın Konferansı” katkı plaketi

• KÄ°TVAK Kemik Ä°liÄi Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve GeliÅtirme Vakfı ilgi ve destek plaketi
• Ä°zmir Valisi Yusuf Ziya Göksu’dan katkı plaketi
• Ä°zmir Valisi Alaaddin Yüksel’den katkı plaketi 
• Ä°zmir BüyükÅehir Belediye BaÅkanı Aziz KocaoÄlu’ndan plaket
• Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti BaÅkanı Erol Akıncılar’dan onur plaketi
• Ä°zmir BüyükÅehir Belediye BaÅkanı Burhan Özfatura imzalı Åükran plaketi 
• Balçova Termal Tesislerinden teÅekkür plaketi
• SSK Tepecik EÄitim Hastanesi’den katkı plaketi
• MMOB Ä°nÅaat Mühendisleri Odası Ä°zmir Åubesi’nden katkı plaketi
• Åehit Temel Ersin Çevik Ä°lköÄretim Okulu’ndan katkı plaketi
• Ä°zmir Spastik Felçliler Koruma ve Güçlendirme Vakfı’dan teÅekkür plaketi
• Åehit ÜsteÄmen Konualp Özcan Ä°lköÄretim Okulu MüdürlüÄü’nden 2 adet teÅekkür plaketi
• Tülov’dan katkı ve yardımlardan dolayı teÅekkür plaketi
• Ä°zmir Kan Merkezi MüdürlüÄü’nden destek plaketi
• Ege Orman Vakfı’ndan katkı plaketi 
• Türk Kooperatifçilik Kurumu’ndan Åeref ödülü
• Atatürkçü DüÅünce DerneÄi Ä°zmir Åubesi’nden katkı ödülü
• AOSB EÄitim Uygulama Okulu ve Ä°Å EÄitim Merkezi MüdürlüÄü’nden teÅekkür plaketi
• Romanlar Kültür Sosyal YardımlaÅma DerneÄi’nden teÅekkür plaketi
• Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan 1992 yılı teÅekkür plaketi
• Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan 2008 yılı teÅekkür plaketi-hizmet anısı
• Menemen Belediye BaÅkanlıÄı’ndan üç ayrı anı plaketi
• Ege Üniversitesi Ä°letiÅim Fakültesi’nden katkılardan ötürü teÅekkür plaketi
• Ege TV ve Radyo Ege’den üç adet teÅekkür plaketi
• KarÅıyaka Kent Meclisi’nden teÅekkür plaketi
• Milliyet Gazetesi’nden katkı plaketi
• Çovak’tan katkı plaketi
• Ä°zmir’i Sevenler Platformu’ndan baÅarılı hizmetlerinden dolayı teÅekkür plaketi
• Türk Kızılayı (Ege Bölgesel Kan Merkezi MüdürlüÄü’nden) teÅekkür plaketi
• Åehir-BaÅkan Kent 2003 Jüri Özel Ödülü 
• Ayrancılar Egekoop Ä°lköÄretim Okulu’ndan teÅekkür plaketi
• Ayrıca EgeKoop Genel BaÅkanı Hüseyin ASLAN’ın, basın mesleÄine 25 yıl hizmetinden dolayı Ä°zmir Gazeteciler Cemiyeti’nden ve çeÅitli kuruluÅlardan verilen çok sayıda ödülü de bulunmaktadır.

 

Hüseyin ASLAN’ın Ege-Koop Genel BaÅkanlıÄı sürecindeki kurumsal ilkler:

• Ege-Koop Avrupa Konseyi Sosyal Kalkınma Fonu'ndan Hazine garantörlüÄünde 3 kez üst üste kredi alan tek kurumdur.

• Ege-Koop tarafından Menemen Seyrek'te inÅa edilen 22 tip projenin uygulandıÄı 1000 bahçeli konuttan oluÅan Villakent, Türkiye'nin en büyük kent projesidir.

• Ege-Koop tarafından Torbalı Ayrancılar'da yapılan Ege-Koop AlıÅveriÅ Merkezi, her iÅ kolundan sadece bir dükkanın yer almasıyla alıÅveriÅ sektöründe yine bir ilke imza atmıÅtır.

• Ege-Koop'un KarÅıyaka Onur Mahallesi'nde inÅa ettiÄi KarÅıyaka Körfez Evleri projesi, "Kent yenileme projeleri"nin en önemli örneklerinden biridir.

• Ege-Koop ortaklarına öz kaynaklarından para iadesi yapan ilk ve tek kooperatifler birliÄidir.

• Ege-Koop'un Güzelbahçe'de yaptırdıÄı 9 Åiddetindeki depreme dayanıklı çelik evler projesi, Türkiye'nin ilk toplu konut çelik villa projesidir.

• Ege-Koop'un Güzelbahçe Evleri Projesi, kiÅi baÅına düÅen 96,43 metrekarelik yeÅil alanıyla da önemli bir rekora imzasını atmıÅtır.

• Ege-Koop inÅa ettiÄi mülkleri zamanından önce ortaklarına teslim eden ve hiçbir ek ödeme talep etmeyen tek kooperatifler birliÄidir.

• Ege-Koop sayesinde, ilk kez yüzde 10 seviyesindeki inÅaatlara banka kredisi imkanı saÄlanmıÅ, Ege-Koop binlerce ortaÄına kefil olmuÅtur. Bu avantajla, Ayrancılar Egekent 4 blokları ve KarÅıyaka Körfez Evleri projesi hedeflenen tarihten 5 yıl önce tamamlanmıÅtır.

• Ege-Koop kendi öz kaynaklarından kooperatif ortaklarına kredi kullandıran Türkiye'nin ilk ve tek kooperatifler birliÄidir.

• Ege-Koop, Türkiye'de 200 birlik arasında sendikalı olan ve çalıÅanlarıyla toplu sözleÅme imzalayan örnek birliktir.

• Ege-Koop, Ä°zmir'de ekonomik, dıŠticaret, politika, Avrupa BirliÄi, Atatürk ve Cumhuriyet konularında bugüne kadar toplam 67 panel ve eÄitim semineri düzenlemiÅ; bunları kitaplaÅtırarak sosyal sorumluluk adına örnek bir duruÅ sergilemiÅtir.

• Ege-Koop, kadın haklarına öncelik veren ve bünyesindeki kooperatiflerde baÅkan ve yöneticileri ile çalıÅanlarının büyük bölümü kadın olan tek kooperatifler birliÄidir.

• Ege-Koop, inÅaatlarında kalite ve standart sorumluluÄunu paylaÅmak amacıyla Ä°nÅaat Mühendisleri Odasıyla protokol imzalayarak, kendi Åantiyesinde laboratuvar kurduran ilk ve tek kooperatifler birliÄidir.

• Ege-Koop, kendi kaynaklarıyla Ä°zmir'de birçok okula katkı saÄladıÄı için CumhurbaÅkanı Süleyman Demirel tarafından özel ödüle layık görülmüÅtür.